Hou Aapan Sarv Ek

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 0.00

Hou Aapan Sarv Ek, Lavu Rope Anek.

होऊ आपण सर्व एक, लावू रोपे अनेक.

Category: Plantation Slogans (वृक्षारोपण घोषवाक्य)

Tags:

Leave a comment