Khare Shikshan

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 4.50

Manushyachya Sahanshakticha Aavishkar Mahnje Khare Shikshan.
मनुष्याच्या सहनशक्तिचा आविष्कार महणजे खरे शिक्षण.

Category: Education Slogans (साक्षरता घोषवाक्य)

Tags:

Leave a comment