Avayavanche Dan Kara Anekanche Jiv Vachva

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5.00

Itaran Pudhe Udaharan Theva, Aaplya Avayavanche Dan Kara Anekanche Jiv Vachva.
इतरां पुढे उदाहरण ठेवा. आपल्या अवयवांचे दान करा, अनेकांचे जीव वाचवा.
Aaplya Avayavanche Dan Kara Anekanche Jiv Vachva

Category: Organ Donation Slogans (अवयवदान घोषवाक्य)

Tags:

Leave a comment