Kara Vrukshavar Maya

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 1.50

Kara Vrukshavar Maya, Milel Thandgar Chhaya.

कर वृक्षावर माया, मिळेल थंडगार छाया.

Category: Plantation Slogans (वृक्षारोपण घोषवाक्य)

Tags:

Leave a comment