Mansa-mansa Zade Lav

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 1.00

Kavala Mahnto Kav-kav; Mansa-mansa Zade Lav.

कावळा म्हणतो काव-काव ; माणसा-माणसा झाडे लाव.

Category: Plantation Slogans (वृक्षारोपण घोषवाक्य)

Tags:

Leave a comment