Vel Parat Yenar Nahi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5.00

Paisa Tarihi Milvila Jaeel,
Parantu Vel Parat Yenar Nahi.

पैशा तरीही मिळविला जाईल,
परंतु वेळ परत येणार नाही।

Category: Time Slogans (वेळ घोषवाक्य)

Tags:

Leave a comment